شهر زيبا

اينقدر همش عادت كرديم به گذشتن  از حالاي بدمون كه ديگه عادت كرديم به خودگذشتن ، از حالاي خوبمونم زود ميگذريم


::????? ????::
????? ??? ?? ۲۲ شهريور ۱۳۹۷| ???? ۰۹:۵۹:۰۱| ???? niliyon439| ????? (0)

بعضي زخم ها هست

كه هرروز صبح بايد 

روشونو باز كني نمك بپاشي

تا يادت نره

ديگه سراغ بعضي آدما نبايد رفت


::????? ????::
????? ??? ?? ۲۲ شهريور ۱۳۹۷| ???? ۰۹:۵۳:۳۸| ???? niliyon439| ????? (0)

در گاوبازي جايزه اول تعلق ميگيره به كسي كه نسبت به حمله گاو بهترين جاخالي رو بده نه به اون كسي كه با گاو درگير بشه

لذا دربرابر گاو هاي زندگي تا ميتوني جاخالي بده


::????? ????::
????? ??? ?? ۲۲ شهريور ۱۳۹۷| ???? ۰۹:۵۲:۳۳| ???? niliyon439| ????? (0)

شلخته درو كنيد تا چيزي گير خوشه چين ها هم بيايد

شايد اگه سيمين دانشور زنده بود مينوشت

شلخته اختلاس كنيد  تا پشيزي گير مردم فلك زده هم بيايد


::????? ????::
????? ??? ?? ۲۲ شهريور ۱۳۹۷| ???? ۰۹:۵۰:۴۷| ???? niliyon439| ????? (0)

تو نميتوني به زندگيت روزاي بيشتري بدي

اما

ميتوني به روزات زندگي بيشتري بدي


::????? ????::
????? ??? ?? ۲۵ مرداد ۱۳۹۷| ???? ۰۴:۰۱:۱۰| ???? niliyon439| ????? (0)

زندگي اي كه تو داري

آرزوي ميليون ها نفره

قدرش رو بدون...


::????? ????::
????? ??? ?? ۲۵ مرداد ۱۳۹۷| ???? ۰۳:۵۹:۴۸| ???? niliyon439| ????? (0)

ناراحت شدن دست ما نيست

اما

ناراحت ماندن دست ماست

پس اجازه ندهيم حرف ها و رفتار كسي

ما را آزرده خاطر نگه دارد

و فكر كردن ما به تلخي رفتار او

لحظات و روزمان را از ما بگيرد


::????? ????::
????? ??? ?? ۲۵ مرداد ۱۳۹۷| ???? ۰۳:۵۸:۵۳| ???? niliyon439| ????? (0)

گذر زمان برآنها كه منتظر ميمانند

بسيار كند

بر آنها كه ميهراسند

بسيار تند

برآنها كه غمگين اند

طولاني

و برآنها كه به سرخوشي ميگذرانند

بسيار كوتاهست

اما برآنها كه عشق مي ورزند

زمان را آغاز و پاياني نيست


::????? ????::
????? ??? ?? ۲۵ مرداد ۱۳۹۷| ???? ۰۳:۵۶:۵۶| ???? niliyon439| ????? (0)

مهتاب...
ماهي هاي كوچك بركه
چگونه شب هاي تيره را
به سر كنند...؟
بگو
بگو كه امواج مهرت پشت كدام ابر تيره اي پنهان شده
انگار تو درگير آسمان ديگري هستي...!
بگو مهتاب
كه چشمانت درگير هواي كيست
بگو ماهي هاي بركه چه گناهي كرده اند
نيستي و بدان
ديگر در قلبمان جزرو مدي بپا نميشود
نيستي ولي اين ماهي ها فراموش كارند...

#پيمان_نيكخوي


::????? ????::
????? ??? ?? ۲۰ مرداد ۱۳۹۷| ???? ۰۶:۰۳:۴۷| ???? niliyon439| ????? (0)

روزي دختري به تمام خواستگارانش جواب رد داد و به قول بعضيها ترشيد!

تا آخر عمرش با دوستانش مسافرت رفت
 كرم هاي پوست خوب خريد،مد روز را پوشيد، سركار رفت ، پولهايش رو پس انداز كرد 
ماشين و آپارتماني شيك خريد،بدون صداي بچه و دستورات شوهر ادامه تحصيل داد و دكتري گرفت
 به كسي جواب پس نداد، خيانت شوهر را تجربه نكرد
 دروغ هاي مرد را نشنيد، كهنه ي بچه نشست،موهايش بوي پياز داغ و قرمه سبزي نگرفت،پوستش چروك نشد و جوان و خوشگل ماند و تا ميتوانست از زندگي اش لذت برد

چيه فك كردي ميخوام بگم تهش پشيمون شد؟ نه بابا خيليم بهش خوش گذشت تازه كنترل تلويزيونم همش دست خودش بود .عقلش كار كرده


::????? ????::
????? ??? ?? ۲۰ مرداد ۱۳۹۷| ???? ۰۶:۰۳:۱۲| ???? niliyon439| ????? (0)

[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ]