شهر زيبا

اينقدر همش عادت كرديم به گذشتن  از حالاي بدمون كه ديگه عادت كرديم به خودگذشتن ، از حالاي خوبمونم زود ميگذريم


::????? ????::
????? ??? ?? ۲۲ شهريور ۱۳۹۷| ???? ۰۹:۵۹:۰۱| ???? niliyon439| ????? (0)

بعضي زخم ها هست

كه هرروز صبح بايد 

روشونو باز كني نمك بپاشي

تا يادت نره

ديگه سراغ بعضي آدما نبايد رفت


::????? ????::
????? ??? ?? ۲۲ شهريور ۱۳۹۷| ???? ۰۹:۵۳:۳۸| ???? niliyon439| ????? (0)

در گاوبازي جايزه اول تعلق ميگيره به كسي كه نسبت به حمله گاو بهترين جاخالي رو بده نه به اون كسي كه با گاو درگير بشه

لذا دربرابر گاو هاي زندگي تا ميتوني جاخالي بده


::????? ????::
????? ??? ?? ۲۲ شهريور ۱۳۹۷| ???? ۰۹:۵۲:۳۳| ???? niliyon439| ????? (0)

شلخته درو كنيد تا چيزي گير خوشه چين ها هم بيايد

شايد اگه سيمين دانشور زنده بود مينوشت

شلخته اختلاس كنيد  تا پشيزي گير مردم فلك زده هم بيايد


::????? ????::
????? ??? ?? ۲۲ شهريور ۱۳۹۷| ???? ۰۹:۵۰:۴۷| ???? niliyon439| ????? (0)

[ ۱ ]