شهر زيبا

خوشبختي همين در كنار هم بودنهاست

همين دوست داشتن هاست

” خوشبختي “

همين لحظه هاي ماست

همين ثانيه هايي ست

كه در شتاب زندگي گمشان كرديم


::????? ????::
????? ??? ?? ۱۴ مرداد ۱۳۹۷| ???? ۰۵:۰۱:۰۴| ???? niliyon439| ????? (0)

بي خيال

تمام دلواپسي هايمان

به موسيقي دلنوازگوش كن

فنجانت راسربكش چ

وبگذار

آنقدرحالمان خوب باشد

كه يادمان برود

امروز چندشنبه است …


::????? ????::
????? ??? ?? ۱۴ مرداد ۱۳۹۷| ???? ۰۵:۰۰:۱۳| ???? niliyon439| ????? (0)

قلمت را بردار بنويس از همه ي خوبي ها

زندگي، عشق، اميد

و هر آن چه برروي زمين زيباست

گل مريم

گل رز

روي كاغذ بنويس :

زندگي با همه تلخي هايش، زيباست


::????? ????::
????? ??? ?? ۱۴ مرداد ۱۳۹۷| ???? ۰۴:۵۹:۱۱| ???? niliyon439| ????? (0)

زندگي شيرين است

مثل شيريني يك روز قشنگ

زندگي زيبايي است

مثل زيبايي يك غنچه ي باز

زندگي تك تك اين ساعت هاست

زندگي چرخش اين عقربه هاست


::????? ????::
????? ??? ?? ۱۴ مرداد ۱۳۹۷| ???? ۰۴:۵۷:۱۸| ???? niliyon439| ????? (0)

[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ]